Termes legals i condicions

Microseu S.L, amb domicili fiscal c/ Josep de zulueta, 21, 25700 Lleida (Catalunya - Espanya ) , amb CIF B25283490 , informa als usuaris que accedeixin a aquest web, o facin ús dels serveis, aplicacions, eines i en general, dels continguts inclosos en ella de les condicions d'ús aplicables a l'accés i navegació per la mateixa.

L'accés, ús i navegació per aquestA web estan permesos tan sols en el cas que s'acceptin els següents requisits i condicions; per tant la web no s'ha d'utilitzar ni visitar si no s'admeten aquestes condicions. Es considerarà a tots els efectes legals que l'ús del web pressuposa l'acceptació de les condicions d'ús. Microseu es reserva el dret de modificar les presents condicions en qualsevol moment.

1-.El usuari es compromet a fer un ús dels serveis i contingut de la present web que sigui conforme amb la legalitat vigent, tant d'Espanya com del país en què es trobi, conforme a la bona fe. Queda prohibit qualsevol ús de la web que suposi o pugui suposar qualsevol forma de violació de tercers sobre la seva intimitat, el seu honor, la pròpia imatge, el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual o industrial, dades personals, etc.

Especialment queda prohibit inserir, publicar, mostrar continguts que atemptin contra la moral i l'ordre públic, considerant com a tals, sense caràcter limitatiu, els de continguts il·legals, obscens, racistes, pornogràfics, difamatoris, etc., Així com també introduir virus o programes informàtics que es propaguin o que puguin produir danys o alteracions en els terminals o programes dels usuaris o de la pròpia web, o l'ús del lloc web per a l'enviament massiu de correus electrònics. Microseu no assumeix cap responsabilitat per l'ús indegut, maliciós o erroni d'aquesta web o els seus serveis.

Aquesta pàgina web i tota la informació que conté, sigui quin sigui el format o suport, o llenguatge informàtic en què aquesta estigui inserida incloent a títol d'exemple noms, textos, imatges, fotografies, reproduccions, logotips i marques registrades són propietat dels Microseu i per tant està protegida mitjançant les lleis de protecció de la propietat intel·lectual i industrial, i protecció de dades. Tots els productes, imatges, reproduccions, logotips, marques registrades i patents són propietat exclusiva i excloent de Microseu Cap altre subjecte, persona o entitat està autoritzat o té dret per fer ús, sigui a títol gratuït o onerós, de l'esmentada propietat, sigui per reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició, etc.

El contingut d'aquesta web no es pot interpretar com que s'autoritza o dóna llicència per utilitzar productes, dissenys, distintius o logotips d'Microseu. Microseu exercirà els remeis i recursos legals procedents contra els infractors.

2-.Aquesta web pot incloure especificacions inexactes o amb errors de caràcter tipogràfic, que seran corregits per Microseu tan aviat sigui possible. Les dades contingudes la pàgina web poden ser incorrectes atès que la web es revisa tan sols periòdicament. Microseu no es fa responsable dels danys directes o indirectes que per causa d'errors a la web puguin produir en els clients o usuaris. Els tons cromàtics de certs productes, la seva granulometria o molturació i en general el seu aspecte i configuració poden variar considerablement, de manera que no s'accepten responsabilitats per comandes formulats a l'empara de la informació facilitada a la web. Les característiques, especificitats i altra informació tècnica que pugui existir en la web respecte de cada producte no és vinculant, havent de remetre a aquests efectes.

Microseu no garanteix l'ús del web ni que els servidors d'accés estiguin lliures de virus informàtics i altres components nocius.

3.-Condicions d'ús del web de Microseu S.L , www.microseu.com estan sotmeses a la legislació espanyola. Per a la resolució de totes les qüestions litigioses es derivin de l'ús del lloc web o de la interpretació d'aquestes condicions d'ús, l'usuari o navegador es compromet a sotmetre als jutjats de la ciutat de La Seu d'Urgell ( Espanya ).